februari 8, 2019

Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop Susan Sports jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt in deze verklaring verklaard waar de persoonsgegevens van onze cliënten en eventuele medewerkers opgeslagen liggen, hoe wij daar mee omgaan en voor welke doelen deze gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inhoudsopgave

 1. Susan Sports
  Bladzijde 2
 2. Doel gegevens
  Bladzijde 2 – 3
 3. Ontvangers
  Bladzijde 3
 4. Opslag periode
  Bladzijde 4
 5. Delen van gegevens
  Bladzijde 4
 6. (Online) Publicatie van beeldmateriaal
  Bladzijde 4
 7. Beveiliging
  Bladzijde 4
 8. Jouw rechten
  Bladzijde 5
 9. Plichten
  Bladzijde 5 – 6

1. Susan Sports

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Susan Sports. Onze hoofdactiviteiten vinden voornamelijk plaats op het gebied van sport en recreatief onderwijs.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Susan Sports verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Susan Sports, neem dan gerust contact op:

Susan Sports
Rijpersweg 104
4751 AV Oud Gastel

Tel: +31 (0)6 – 10 14 46 82
Mail: info@susansports.nl

KvK nr: 64997057
Website: www.susansports.nl

Susan Sports is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Susanne Brouwers.

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Susan Sports. Deze worden hieronder toegelicht.

01.Persoonsgegevens die wij verwerken

Susan Sports verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via persoonlijk en/of telefonisch contact of middels formulieren op onze website.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN nummer
 • IBAN nummer

02.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@susansports.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

03. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Susan Sports verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de verwerking van offertes en facturen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en openingstijden
 • Om gegevens aan overheidsorganen te kunnen verstrekken waar dit wettelijk verplicht is
 • Susan Sports verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

04. Analytics

De website van Susan Sports verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

05. Toestemming voor verwerking

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

06. Geautomatiseerde besluitvorming

Susan Sports neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die genomen zouden kunnen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Susan Sports) tussen zit.

3. Ontvangers

De gegevens die Susan Sports ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Tekstverwerkende programma’s en datasheets zoals Kladblok, Word en Excel:

Onze offertes, orders en facturen worden opgemaakt en bewaard als Word, Excel en PDF bestanden

02. Your Webhost

De e-mail van Susan Sports wordt gehost bij Your Webhost. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails  opgeslagen op de servers van Hostnet. De website en back-ups van de website worden gehost bij Your Webhost. Gegevens die jij achterlaat op de website van Susan Sports zijn op de servers van Your Webhost opgeslagen.

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Susan Sports, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Contact opnemen via mail / website

Op het moment dat je contact opneemt met Susan Sports via mail/websiteformulier, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

02. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Delen van gegevens

Susan Sports verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend verstrekt worden aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, dienen te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Susan Sports gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

6. (Online) Publicatie van beeldmateriaal

Het herkenbaar publiceren in welke vorm ook van foto- en/of videomateriaal van jou, gemaakt tijdens een van onze (neven-) activiteiten, zal uitsluitend gebeuren na toestemming. Indien publicatie niet gewenst is zorgen wij dat de betreffende personen in het beeld onherkenbaar worden gemaakt of anderzijds niet bij de opnames betrokken worden.

7. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën bewaard. Eventueel voor een opdracht noodzakelijke prints/geschreven documenten met persoonsgegevens worden na gebruik middels versnippering vernietigd. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Susan Sports worden beheerd, zijn alleen toegankelijk op onze systemen via bovenstaande software. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-Certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Susan Sports privé is. Eventueel verzonden formulieren op onze website worden eveneens door dit SSL-Certificaat beschermd. Je herkent deze beveiliging aan vermelding “https” in de URL.

8. Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Susan Sports vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door ons een e-mail te sturen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door ons te laten rectificeren.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Susan Sports opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Susan Sports al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Susan Sports vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Susan Sports niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Susan Sports jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@susansports.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt mee te sturen. Ons streven is om binnen een week te reageren.

9. Plichten

Susan Sports verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en het uitvoeren van opdrachten. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of het uitvoeren van opdrachten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld niet alleen nodig om facturen te kunnen versturen, maar ook om contacten te kunnen onderhouden. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Susan Sports de betreffende diensten niet aanbieden en je opdrachten niet uitvoeren.

Mocht het in uitzonderlijke gevallen nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Susan Sports met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een opdracht), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Susan Sports neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Susan Sports behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Susan Sports dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Susan Sports te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen?

Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Susan Sports
Rijpersweg 104
4751 AV Oud Gastel

Tel: +31 (0)6 – 10 14 46 82
Mail: info@susansports.nl

KvK nr: 64997057
Website: www.susansports.nl